Oproep

Enkele decennia en miljarden verder zijn we geen stap verder gekomen in de strijd tegen kanker. Ik ben ervan overtuigd dat over een aantal jaren nagenoeg iedereen geconfronteerd zal worden met kanker. Tevens zal daardoor de behandeling van kanker zo duur worden, dat de samenleving behandelingen niet meer kunnen betalen.
Bovendien zijn er nu mensen die kansen moeten hebben. Eenvoudigweg nog eens 10, 20, 30 jaar wachten op een kans zal voor de meeste mensen te laat zijn.

Volgens het idee dat kanker geen genetische ziekte is, maar een metabolische mitachondrische verandering is er goede behandeling mogelijk. Ik heb daar meermaals waanzinnig goede resultaten van gezien. Wel kan er veel verbeterd worden en vraagt het om meer specialistische kennis.

Ik daag artsen, klinieken, ziekenhuizen en zelfs minister en regering  uit tot gesprek.
Ik zal aantonen dat er veel te winnen valt. We hebben immer niets te verliezen.
Een eenvoudige proef te doen met een aantal uitbehandelde patiënten. waardoor we sneller tot inzichten kunnen komen.

Uw hulp vraag ik om dit idee te ondersteunen via een burgerinitiatief.
Een burgerinitiatief is aan een aantal spelregels gebonden. Het voorstel moet nauwkeurig omschreven en gemotiveerd zijn. Een kiezer moet een voorstel met naam, adres en handtekening indienen. Degenen die het verzoek ondersteunen moeten, naast hun handtekening, naam, adres en geboortedatum vermelden. Ondertekenaars dienen de Nederlandse nationaliteit te hebben en meerderjarig te zijn.

Een burgerinitiatief wordt in handen gesteld van de Tweede Kamercommissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven, die de Kamer adviseert over de verdere afhandeling. De commissie controleert steekproefsgewijs of de verzamelde handtekeningen van kiesgerechtigden zijn. Daarom zullen enkele ondertekenaars van een burgerinitiatief gevraagd worden naar een kopie van hun identiteitsbewijs.

In het geval van een digitaal burgerinitiatief wordt, nadat er 40.000 steunbetuigingen zijn ingeleverd, een bepaald percentage benaderd door de commissie om een handtekening en verdere persoonlijke gegevens op papier te overleggen. Als een bepaald percentage daarvan binnen een zekere termijn binnenkomt worden de steunbetuigingen geldig verklaard.

Als aan alle voorwaarden is voldaan stelt de commissie aan de Kamer voor het initiatief in behandeling te nemen. Ook doet zij een voorstel over de manier waarop de Kamer het initiatief kan behandelen. De Tweede Kamer kan een initiatiefnemer bijvoorbeeld vragen om een mondelinge toelichting tijdens een commissievergadering of plenaire vergadering. Uiteindelijk zullen de Kamerleden een standpunt innemen over het ingediende initiatief.

Wanneer u het initiatief wilt ondersteunen, vul dan het formulier in en druk op verzenden.
Let op, elk lid van het gezin mag inzenden als aan de spelregels wordt voldaan.

STEUNBETUIGING

O Er moet meer onderzoek komen naar niet reguliere kankerbehandelingen;
O Meer niet reguliere kankerbehandelingen dienen plaats te vinden in ziekenhuizen;
O Meer niet reguliere kankerbehandelingen dienen betaald te worden door
zorgverzekeraars;
O Ik ben het eens met de gedachte dat er een kleine trial moet komen voor uitbehandelde
patiënten. Deze trial moet er van uitgaan dat kanker een metabolisch probleem is.

 De heer Mevrouw